Auditointiprosessi

Auditointi- ja sertifiointiprosessi käynnistyy asiakkaan ja Fine Audit Oy:n kesken auditointi- ja sertifiointisopimuksen laatimisella.

Asiakkaalla on mahdollisuus myötävaikuttaa lisäarvon syntymiseen toimimalla aktiivisesti sertifiointiprosessin eri vaiheissa alkaen auditoinnin suunnittelusta. Suunnitelmassa on tärkeää tuoda esille niitä liiketoiminnan alueita, joilla on erityinen merkitys liiketoiminnan onnistumisen kannalta.

Image

Esiauditointi

Esiauditoinnin tavoitteena on selvittää mitä menettelytapoja (sisältäen toimintajärjestelmän ym.) organisaatio on suunnitellut laadun, ympäristöasioiden tai työterveys- ja turvallisuusasioiden hallitsemiseksi sekä arvioida, vastaako toimintajärjestelmä: 

  • organisaation toimintaa ts. kattaako järjestelmä kaikki auditoitavat toiminnat
  • organisaation määrittelemää politiikkaa
  • standardien vaatimuksia ja onko se valmis auditoitavaksi

Esiauditointi toteutetaan yleensä etätyönä. Asiakas toimittaa auditoijalle esiauditoinnissa tarvittavan materiaalin.

Sertifiointiauditointi

Sertifiointiauditoinnissa arvioidaan asiakkaan johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja sen vaikuttavuus. Sertifiointiauditointi tehdään asiakkaan luona niissä toimipisteissä, jotka ovat oleellisia sertifioitavien toimintojen osalta.

Sertifiointiauditoinnissa haetaan organisaation toiminnasta näytöt:

  • sovellettujen standardien noudattamisesta,
  • organisaation suorituskyvyn seurannasta, mittaamisesta ja raportoinnista,
  • lakisääteisten vaatimusten tunnistamisesta ja noudattamisesta,
  • prosessien määrittämisestä ja ohjaamisesta,
  • sisäisten auditointien ja johdonkatselmusten toteuttamisesta,
  • henkilöstön pätevyydestä,
  • johdon sitoutumisesta ja johdon vastuun toteutumisesta

Esiauditoinnin, sertifiointiauditoinnin ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen organisaatiolle voidaan myöntää sertifikaatti, mikäli edellisessä on saatu näytöt standardien vaatimukset täyttävästä toiminnasta.

Auditoinneista laaditaan kirjallinen raportti. Auditointiraportti sisältää paitsi mahdolliset havaitut poikkeamat myös toimenpidesuositukset ja kehitysehdotukset. Korjaavien toimenpiteiden priorisointi, suunnittelu ja toteuttaminen helpottuu. Auditointiraportti on arvokas työkalu toteuttaa käytännössä ja systemaattisesti yritystoiminnan jatkuvaa parantamista.

Sertifikaattia ylläpidetään seuranta-auditoinnein

Maailma muuttuu jatkuvasti ja yritysten toimintaympäristö siinä samalla. Muutoksen keskellä on ratkaisevaa pysyä tilanteen tasalla. Autojakin on tarpeen huoltaa määrävälein, jotta varmistumme siitä että ne toimivat haluamallamme tavalla ja tehokkuudella. Sama pätee myös sertifioituihin yrityksiin. Sertifiointi on takuu siitä että asiat toimivat juuri sillä tasolla ja sellaisella tavalla kuin myöntämishetkellä on asioiden havaittu todistetusti toimivan. Tästä syystä sertifiointia ylläpidetään seuranta-auditoinnein.

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Voimassaolo edellyttää vuosittaista seuranta-auditoinnin toteuttamista ja läpäisyä. Sertifiointiauditoinnin jälkeen auditoinnit suoritetaan 12 kuukauden välein. Auditoinnit suoritetaan yrityksessä paikan päällä. Seuranta-auditointi varmistaa yrityksen edistymisen sertifioitujen toimintojen kehittämisessä ja järjestelmän päivittämisessä.

 

 Sertifiointiauditointi 1. Seuranta-auditointi 2. Seuranta-auditointi  Uudelleen sertifiointiauditointi
 0 kk  12 kk 24 kk 36 kk

Fine Audit Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

Puh. 020 729 0600
toimisto@fineaudit.fi
Y-tunnus: 1901609-6

Image